Модул "Доставки" обхваща следните процеси.

  • Поръчки

Поръчки на базата на планиране. Планиране на поръчки на базата на зададени минимални количества на материалите в склада. Поръчки по договори за доставки.

  • Документи

При доставка могат да се издават следните документи: „Складова разписка“;“ Фактура за доставка“, „Разходен касов ордер“ или се въвежда „Банково извлечение за плащане“. Складова разписка може да се фактурира на порции с различни фактури, както и да се плаща на етапи. Възможно е и разплащане по определени позиции от фактурата/складова разписка.

  • Ценообразуване

Доставните цени на материала може да се увеличават автоматично с допълнителни разходи за доставка(транспортни, митнически и др.)

  • Разплащания

Разплащанията се осъществяват чрез създаване на приходни/разходни касови ордери или въвеждане на банкови документи. Могат да бъдат разплащани както складовите документи за доставки, така и фактурите. Всеки складов документ за доставка и всяка фактура имат статус, който се актуализира след създаването на всеки документ за разплащане свързан с него. С един платежен документ, могат да бъдат разплащани една или няколко фактури/складови документи, както и само определени позиции на фактурата/складовият документ.

Системата разполага с множество справки с подробни филтри (за период, по складове, по продавачи, по клиенти, артикули, видове артикули, групи артикули и др.).

  • Осчетоводяване

Системата извършва автоматично счетоводни записи в модул Счетоводство за:

- заприхождаване на доставните стоки и продукция от склада.

- фактури

- разплащания