Система за управление на персонала и автоматизирано изчисляване на разходите за труд.

Системата се състои от следните модули:

Logo k Личен състав: 

♦ Трудови договори

♦ Допълнителни споразумения

♦ Заповеди за освобождаване

♦ Отпуски

♦ Трудов стаж

♦ Осигурителен стаж

♦ Деловодна книга

Logo k Заплати:

♦ Автоматично изчисляване на:  

Болнични, Отпуски, Добавки за прослужено време, Данък, Всички осигуровки, Нощен труд, Вноски върху социални разходи, Годишно преизчисление на данък, Други пера, зададени от потребителя; 

♦ Печат на: 

Рекапитулации за период, по звена, по отделни пера на Фонд работна заплата, Разпределение по кодове за видове плащания, Фишове, Ведомост заплати, Осигурителна ведомост, Авансова ведомост; 

♦ Справки: 

Справка за личния състав, Служебни бележки и удостоверения - за данък, за детски надбавки, за доход, Справка за изплащане на ваучери, Справка за тримесечната и годишната статистическа форма, Справка за пенсиониране - УП2, Справка за изпратени данни към НАП;

Logo k Хонорари:

♦ Граждански договор 

♦ Сметка за изплатени суми

♦ Служебна бележка

♦ Рекапитулация и Справки

Logo k Връзка с НАП и НОИ

♦ Автоматично изготвяне на файлове и документи за Декларация 1, Декларация 6, Уведомление по чл.62 ал.4 от КТ за НАП и описи за болнични листове за НОИ 

♦ Справка за подадени данни 

Logo k Автоматично осчетоводяване в Счетоводство