ESES1

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

На 06.07.2020 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между „ИТИ-СОФТ” ООД и Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-2296-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Целта на проекта е преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Очакваният резултат от изпълнението на проекта и подкрепата по процедурата се изразява в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Срок на договора: 3 месеца (06.07.2020 – 06.10.2020 г.)

Място на изпълнение: град Стара Загора.

Стойност на договора: 10 000 лв.

Безвъзмездна финансова помощ: 10 000 лв.

images.png

ИТИ-Софт регистрира успешно своя софтуер "Аляска" 5.1 и "Аляска ERP @ Трейдинг" 3 в НАП, като софтуер, който отговаря напълно на условията на наредба Н-28 за СУПТО.
Софтуерът „Аляска” обслужва :
- Търговски обекти за търговия с авточасти;
- Авосервизи автосервизи;
- Промишлени предприятия - фуражни заводи, силозни бази;
- Предприятия за производство на хранителни продукти и др.

Внедряване на ERP@фуражен завод във Фуражен завод МУЛТИ МИКС село Самуилово.

MUltiMix

Пусната е в експлоатация автоматизирана система за "Управление на фуражен цех" във Фуражен цех
-гр Русе "Устрем" ЕООД

ustrem


Системата включва управление на зареждане от силоз, дробене, дозиране на зърно,добавяне на мазнина, смесване и др.
Управлението се осъществява чрез Сименс контролер и SCADA система за визуализация.

Пусната е в експлоатация автоматизирана система за "Управление на фуражен цех" във Фуражен цех- с.Макариополско "АГРОЕЛИТ" Търговище.

Agroelit
Системата включва управление на зареждане от силоз, дробене, дозиране на зърно, дозиране на минерали,
впръскване на мазнина с масов разходомер, добавяне на ръчни компоненти, смесване,
управление на транспортни пътища и др.
Управлението се осъществява чрез контролер и SCADA система за визуализация.

Внедряване на нов модул „Контрол на качеството" към Информационната система Аляска ERP@Фуражи във фуражен завод „Вианд" - Борисово.

 zavod borisovo

 

Разработване модул „Контрол на качеството при производство на храни за животни“.

Въвеждане модул „Проследяване на партиди суровини в готова продукция“ във Фуражен завод „Вианд „- с.Борисово.

Viand

 

Въвеждане Аляска ERP@Зърнобаза в „ КОРН-БЕЙС „ Славяново

GrainStor

Въвеждане Аляска ERP@Зърнобаза  в „ КОРН-БЕЙС „ Разград.

CornBaseRaz

Въвеждане модул „Проследяване на партиди суровини в готова продукция“ (tracking control) във Фуражен Завод „Владини трейдинг ООД „- Чирпан

ScreenHunter 23048 May. 16 15.24

Разработен модул „Проследяване на партиди суровини в готова продукция“ (tracking control)